Watanabe, Takashi (1957-)

Año de nacimiento:

1957