Griego clásico

Tou hagiou Epiphaniou episkopou Konstanteias tes Kyprou, Kata haireseon ogdoekonta to epiklethen Panarion, eitoun kibotion, eis biblous men g., tomous de hepta dieremenon. Tou autou hagiou Epiphaniou Logos agkyrotos, pasan ten peri tes theias pisteos didaskalian en heautoi dialambanon. Tou autou Ton tou Panariou hapanton anakephalaiosis. Tou auto Peri metron kai stathmon. = D. Epiphanii episcopi Constantiae Cypri, Contra octoginta haereses opus eximium, Panarium siue Capsula medica appellatum, & in libros quidem tres, tomos verò septem diuisum. Eiusdem D. Epiphanii liber Ancoratus, omnem de fide Christiana doctrinam complectens. Eiusdem Contra octoginta haereses operis à se conscripti summa. Eiusdem libellus De ponderibus & mensuris
Título Tou hagiou Epiphaniou episkopou Konstanteias tes Kyprou, Kata haireseon ogdoekonta to epiklethen Panarion, eitoun kibotion, eis biblous men g., tomous de hepta dieremenon. Tou autou hagiou Epiphaniou Logos agkyrotos, pasan ten peri tes theias pisteos didaskalian en heautoi dialambanon. Tou autou Ton tou Panariou hapanton anakephalaiosis. Tou auto Peri metron kai stathmon. = ;[Ioannes Oporinus] ;
Lugar de publicación Basileae
Editorial [analomasi kai epimeleiai Ioannou tou Herouagiou] ...
Fecha de publicación 1544