Baruserona : chichūkai no chūshin toshi (ver más)

Libro
Título Baruserona :;shashin satsuei, Carlos Giordano, Nicolas Palmisano ; [kikaku, henshu, Carlos Giordano, Nicolás Palmisano ; shippitsu, Daniel R. Caruncho ; hon'yaku, Sachiko Torawa];
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial Dos de Arte
Fecha de publicación 2015

Baruserona : yutakana bunka to takai kokusai-sei o so naeta me bokukuchi poritan (ver más)

Libro
Título Baruserona :;[shasin, Carlos Giordano, Nicolás Palmisano ; tekisuto, Dos de Arte Ediciones];
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial Dos de Arte
Fecha de publicación 2015