Bātèyóu zhī jiā : dāng jiànzhú biàn chéngle yī jiàn yìshù pǐn (ver más)

Libro
Título Bātèyóu zhī jiā :;shèyǐng, Carlos Giordano Rodríguez jí Nicolás Palmisano Sosa ; [biānjí cèhuà, Carlos Giordano jí Nicolás Palmisano ; wénzì, Daniel R. Caruncho ; fānyì, Chao Wen-Wang jí Andrea Xu];
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial Dos de Arte
Fecha de publicación 2014