Otros nombres utilizados

Dschuang-Dsi

Tse, Chuang

Kwuang-tsze

Chwang-tse

Changja

Zhuang Zhou

莊, 周

Chuang tzu

Chuang Chou

Zhuang, Zi

Kwang-tsze

Tschuang-tse

Czuang-tsy

莊周

So-shi

Changju

Cuang-tsi

Maestro Zhuang

Soshi

Soji

Chuang, Chou

Zhuang,

Tsuang-Tasah

Zhuangzi

Chuang Tse

莊子

Fuente consultada

CDMARC names, 1997

Dao zang ben Nanhua jing, 1978?

"Maestro Zhuang", 1996

Información encontrada

port. (Zhuang Zi) p. 21 (su nombre era Zhou y n. en -369 ó -365 en Meng, m. en -290 ó -286)

(Chuang-tzu; 365-290 B.C.)

port. (Zhuang Zhou = 莊周)