Fuente consultada

Tade enestin en tēde tē biblō tou hagiou Dionusiou : Peri tēs ouranias hierarchias ... Peri Theiōn onomatōn ... Peri tēs ekklēsiastikēs hierarch ... Peri mustikēs Theologias ... Epistolai ... Martyrion tou hagiou Dionusiou ... =, 29 julio 1516

WWW VIAF

Información encontrada (Pseudo Dionisio Areopagita. De mystica theologia)