Fuente consultada

Razocharovaniye, [1862?]

Grove Music Online, Oxford Muisc Online, 23-04-2009

Información encontrada

(Vocal: Razocharovaniye [Disenchantment]; let. Golitsï)

$<tp> (muzyka de M.I. Glinka ; slova Kniazia Golitsïn)