Fuente consultada CDMARC names, 1993
Información encontrada (Yoshikawa, Eiji, 1892-1962. Shinsho Taikoki)